PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

  1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes mazyliostudija.lt e-parduotuvėje ir MB „Mažylio studija“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes e-parduotuvėje. Įsigydamas prekes e-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Šios Taisyklės Pirkėjui susipažinus su jomis ir pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis" yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas
1.2. Prekes e-parduotuvėje Pirkėjas gali įsigyti tik sutikęs su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti, sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato.
1.3. E-parduotuvės mazyliostudija.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas www.mazyliostudija.lt e-parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.mazyliostudija.lt e-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas e-parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis Taisyklėmis.
1.5. Pirkti mazyliostudija.lt e-parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys.
1.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs gavėją, prekių pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo būdą, sutikęs su siūlomais prekių pristatymo variantais ir susipažinęs bei sutikęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudęs mygtuką „Mokėti“ apmoka užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas patvirtintas, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklėmis.
2.2. Kiekviena pirkimo – pardavimo Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.mazyliostudija.lt e-parduotuvės duomenų bazėje.
3. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga
3.1. Pirkėjas, norėdamas užsakyti prekes e-parduotuvėje mazyliostudija.lt, tai atlikti gali sukurdamas šioje e-parduotuvėje savo paskyrą. Sėkmingai prisiregistravus, prie savo paskyros Pardavėjas gali prisijungti įvesdamas savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes www.mazyliostudija.lt e-parduotuvėje, privalo pirkimo metu pateikti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, miestą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai turi pateikti juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, įmonės adresą.
3.3. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų, tikslių ir išsamių duomenų pirkimo metu pateikimą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo e-parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju neatsako už žalą, patirtą Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis e-parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu ir/ar telefonu numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.
3.5. www.mazyliostudija.lt e-parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Pirkėjo asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.7. Pirkėjo asmens duomenys išimtinai naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, kai Pirkėjas tam išreiškia sutikimą – užsisako “Prenumeruoti naujienlaiškį”.
3.8. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Pirkėjas patenka per interneto tinklalapyje www.mazyliostudija.lt esančias nuorodas. Pirkėjas privalo susipažinti su kiekvieno ne Pardavėjui  priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo sąlygomis atskirai.
4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.mazyliostudija.lt e-parduotuvėje Pardavėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti e-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
4.3. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
4.6. Pirkėjas, naudodamasis www.mazyliostudija.lt e-parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti LR teisės aktų.
4.7. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas e-parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti Paskyros duomenų ir slaptažodžio. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie e-parduotuvėje atliekami prisijungus prie paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir/ar paskyra.
5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti mazyliostudija.lt e-parduotuvės darbui, stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuve, nevykdyti jo užsakymų ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas e-parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4. Kai baigėsi Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytų prekių atsargos ar kai dėl kitų nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti e-parduotuvėje užsakytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
5.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatytas teises.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis e-parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
5.8. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus LR įstatymuose nustatytus atvejus
6. Prekių kainos
6.1. Kiekvienos parduodamos prekės kaina e-parduotuvėje mazyliostudija.lt pateikta eurais ir nurodyta prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą.
6.2. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Daugiau informacijos rasite Prekių pristatymo sąlygose.
6.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.
6.5. Pardavėjas turi teisę  bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą bei kainą e-parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.
6.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
7. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas
7.1. Pirkėjas e-parduotuvėje išsirenka jam patinkančias prekes ir jas įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas pasirenka pristatymo būdą ir patvirtina, kad susipažino su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis pažymėjęs/patvirtinęs varnele teiginį "Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis", prisijungia prie savo paskyros arba perka neprisijungęs prie paskyros, suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: gavėjo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, el. pašto adresą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes, pristatymo būdą, pereina prie apmokėjimo ir apmoka užsakymą.
7.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.
7.3. Užsakymas pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
8. Prekių pristatymas
8.1. Prekės pristatomos į Pirkėjo pasirinktą siuntų savitarnos terminalą arba kurjeriu Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjui nemokamai užsakymus atsiimti Studijoje, adresu Ugniagesių g. 8, 3 a.
8.2. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje. Į Kuršių Neriją pristatymas galimas tik į OMNIVA siuntų savitarnos terminalą.
8.3. Jei pirkinių užsakymo vertė neviršija 39 Eur, Pirkėjui taikomas pristatymo mokestis: į LP EXPRESS, OMNIVA siuntų savitarnos terminalus – 3,50 Eur; pristatymas Pirkėjui LP EXPRESS ar OMNIVA kurjeriu nurodytu adresu – 5,50 Eur.
8.4. Jei Pirkėjo pirkinių užsakymo vertė viršija 39 Eur, taikomas nemokamas pristatymas.
8.5. Pirkėjui pateikus užsakymą iki tos pačios dienos 12:00 valandos ir gavus apmokėjimą, prekės supakuojamos ir išsiunčiamos tą pačią darbo dieną. Pirkėjui pateikus užsakymą po 12:00 valandos ir gavus apmokėjimą - užsakymas išsiunčiamas sekančią darbo dieną.
8.6. Prekės pakuojamos ir siunčiamos tik darbo dienomis. Jeigu užsakymą Pirkėjas pateikė paskutinę savaitės darbo dieną po 12 val. arba savaitgalio/švenčių dieną, anksčiausiai Pardavėjas jį pradės ruošti kitą darbo dieną.
8.7. Prekės, esančios sandėlyje, Pirkėjui pristatomos po apmokėjimo per 2-4 d.d. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai yra preleminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.8. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.9. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs jam priimtiniausią prekių pristatymo būdą, siuntų savitarnos terminalą ar kurjerį, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, adresą, pašto kodą, tikslų savo telefono numerį ir el. pašto adresą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei nurodyti duomenys neteisingi ir dėl to siuntos nebuvo įmanoma pristatyti.
8.10. Pirkėjui nurodžius klaidingą ar neišsamų prekių pristatymo adresą ar neatsiėmus prekių iš siuntimo paslaugą teikiančios tarnybos per maksimalų siuntos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo sumokėti papildomas Pardavėjo išlaidas už siuntos grąžinimą bei pakartotinį prekių išsiuntimą Pirkėjo patikslintu adresu. Dėl Pirkėjo kaltės neturint galimybių  pristatyti prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo. Tokiu atveju su Pirkėju sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis automatiškai nutraukiama ir Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių siuntimo ir grąžinimo išlaidas. Šios išlaidos vienašališkai be atskiro pranešimo išskaitomos iš Pardavėjo Pirkėjui grąžinamos sumokėtos prekių kainos ir Pirkėjui grąžinama po išlaidų išskaitymo likusi sumokėta suma.
8.11. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Pirkėjo nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir priimamos kito asmens, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Pardavėjas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo.
8.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.13. Pristačius prekę Pirkėjas įsipareigoja ir privalo nedelsiant patikrinti prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę (akivaizdžius trūkumus) ir asortimentą. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
8.14. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu privalo su siuntinį pristačiusi asmeniu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjas, pastebėjęs pakuotės pažeidimus (sulamdyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista pakuotė) privalo apie tai raštu pažymėti kurjerio prekių siuntos priėmimo-perdavimo dokumente ar surašyti atskirą aktą dėl pažeidimų dalyvaujant kurjeriui arba atsisakyti priimti siuntą raštu pažymėjus to priežastis. Pirkėjui pasirašius siuntos priėmimo-perdavimo dokumente ir neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente ir laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
8.15. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos, jeigu tokia galimybė bus. Jei Pirkėjas nepriima ir/ar neatsiima siuntos ir  ji vežama pakartotinai, Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
9. Prekių kokybės garantija
9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos e-parduotuvėje prie kiekvienos prekės pateiktame aprašyme.
9.2. E-parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių spalvos, dydžio, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Pardavėjas už tai neatsako ir tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.
9.3. Prekių nuotraukos, pateiktos e-parduotuvėje, gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.
9.4. E-parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.
9.5. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei ant jos galima pastebėti smulkių pakavimo ar transportavimo pažeidimų, neįtakojančių esminių prekės naudojimo funkcijų.
9.6. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, nustatyta atitinkamų teisės aktų.
10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.362 straipsniu (Daiktų keitimas ir grąžinimas) ir LR Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
10.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju apie tai pranešdamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@mazyliostudija.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos. Elektroninio laiško temoje būtina nurodyti „PREKIŲ GRĄŽINIMAS“ ir užsakymo numeris. Užsakymo numerį rasite su užsakymu susijusiuose el. laiškuose. Laiške nurodykite savo vardą, pavardę, grąžinamos prekės pavadinimą, prekės grąžinimo priežastį, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį.
10.3. Jeigu grąžinama kokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pirkėjui grąžinama grąžinamos prekės suma, grąžinamos prekės pristatymo išlaidos – negrąžinamos.
10.4. Jeigu prekės grąžinimo ar keitimo priežastis yra gauta ne ta prekė/netinkama prekės kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti prekę analogiška tinkama preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Grąžinamos nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
10.5. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
10.6. Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių prekių grąžinimo sąlygų:
        10.6.1. Norint grąžinti prekę, Pirkėjas privalo kuo skubiau informuoti Pardavėją el. paštu info@mazyliostudija.lt ir suderinti prekių grąžinimo būdą, informuodamas apie tai Pardavėją 10.2 punkte numatyta tvarka.
        10.6.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota.
        10.6.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
        10.6.4. Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
        10.6.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatyta Pirkėjui.
        10.6.6. Grąžinama prekė turi būti be trūkumų, kurie galėtų atsirasti dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo/sandėliavimo taisykles.
        10.6.7. Grąžinant būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą – pridėti sąskaitą faktūrą.
        10.6.8. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes Pardavėjas atsakomybės neprisiima.
10.7. Pardavėjas gavęs grąžinamą prekę ir įvertinęs jos kokybę, per 10 darbo dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina Pirkėjui pinigus už prekę į el. pašte Pirkėjo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą (siuntos pristatymo išlaidos negrąžinamos).
10.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko prekių grąžinimo sąlygų tvarkos.
10.9. Grąžinant netinkamos kokybės, nepilnos komplektacijos prekes privalo kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu info@mazyliostudija.lt ir nurodyti:
        10.9.1. Prekės užsakymo numerį
        10.9.2. Netinkamos kokybės prekės defektų požymius ar komplektacijos trūkstamą dalį
        10.9.3. Įrodymus (prekių defektų/komplektacijos trūkumo nuotraukas, video)
        10.9.4. Pageidaujamą sprendimo būdą (pakeisti kokybiška preke; papildyti prekę trūkstamomis dalimis; grąžinti sumokėtus pinigus).
10.10. Pardavėjęs gavęs kreipimąsi ir jį išnagrinėjęs per 5 darbo dienas, pateikia Pirkėjui elektroniniu paštu atsakymą. Pinigų grąžinimo atveju, Pirkėjui pinigai už prekes ir su jos pristatymu susijusias išlaidas grąžinami per 10 darbo dienų.
10.11. Nustačius, kad prekė buvo sugadinta dėl pirkėjo kaltės, prekė pirkėjui grąžinama tik apmokėjus grąžinimo, pakartotinio siuntimo (jeigu pirkėjas nepageidauja prekės atsiimti Studijoje) ir prekės kokybės įvertinimo išlaidas, jeigu tokios buvo.

11. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve mazyliostudija.lt

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei mazyliostudija.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

12. Rinkodara ir informacija

12.1. Pardavėjas visus klausimus ir pranešimus reikalingus užsakymui vykdyti Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
12.2. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
12.3. Pardavėjas e-parduotuvėje gali inicijuoti ir organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
12.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo pakeitimo ar panaikinimo momento.
12.5. Rinkodaros tikslais Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi šių Taisyklių 3.7 punkte nurodytomis sąlygomis.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).